ตารางเปรียบเทียบจากเหล็กเส้นธรรมดา กับ CSU ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.)พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 6 @ 10283123
Ø 6 @ 1518982
Ø 6 @ 2014162
Ø 6 @ 2511349
Ø 6 @ 309441
ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.)พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 9 @ 10636278
Ø 9 @ 15424278185
Ø 9 @ 20318139
Ø 9 @ 25255111
Ø 9 @ 3021293
Ø 9 @ 3518279
ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.)พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 12 @1131494
Ø 12 @754329
Ø 12 @566247
Ø 12 @453197
Ø 12 @377165
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.)ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
126Ø 4 @ 10
123Ø 5.6 @ 20
84Ø 4 @ 15
83Ø 4.6 @ 20
63Ø 4 @ 20
50Ø 4 @ 25
42Ø 4 @ 30
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.)ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
283Ø 6 @ 10
189Ø 6 @ @ 15
193Ø 7 @ 20
141Ø 6 @ 20
147Ø 5.3 @ 15
113Ø 6 @ 25
111Ø 4.6 @ 15
94Ø 6 @ 30
98Ø 5 @ 20
97Ø 4.3 @ 15
84Ø 4 @ 15
83Ø 4.6 @ 20
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.)ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
524Ø 10 @ 15
335Ø 8 @ @ 15
257Ø 7 @ 15
251Ø 8 @ 20
201Ø 8 @ 25
166Ø 6.5 @ 20