Social Network

สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com
สายด่วนโทร 094-495-2680 โทรศัพท์ 02-117-2001 แฟ๊กซ์ 02-117-0200 อีเมล์ csu_2556@hotmail.com

ตารางเปรียบเทียบจากเหล็กเส้นธรรมดา ใช้เป็น CSU ตะแกรงเหล็ก

ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.) พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.) พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 6 @ 10 283 123
Ø 6 @ 15 189 82
Ø 6 @ 20 141 62
Ø 6 @ 25 113 49
Ø 6 @ 30 94 41
ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.) พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.) พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 9 @ 10 636 278
Ø 9 @ 15 424 185
Ø 9 @ 20 318 139
Ø 9 @ 25 255 111
Ø 9 @ 30 212 93
Ø 9 @ 35 182 79
ขนาดเหล็กเส้นธรรมดา (SR24) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.) พื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้นธรรมดา (มม.2/ม.) พื้นที่หน้าตัดที่คำนวณได้ (มม.2/ม.)
Ø 12 @ 1131 494
Ø 12 @ 754 329
Ø 12 @ 566 247
Ø 12 @ 453 197
Ø 12 @ 377 165
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.) ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
126 Ø 4  @ 10
123 Ø 5.6 @ 20
84 Ø 4  @ 15
83 Ø 4.6 @ 20
63 Ø 4  @ 20
50 Ø 4  @ 25
42 Ø 4  @ 30
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.) ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
283 Ø 6 @ 10
189 Ø 6 @ @ 15
193 Ø 7 @ 20
141 Ø 6 @ 20
147 Ø 5.3 @ 15
113 Ø 6  @ 25
111 Ø 4.6 @ 15
94 Ø 6 @ 30
98 Ø 5 @ 20
97 Ø 4.3 @ 15
84 Ø 4 @ 15
83 Ø 4.6 @ 20
พื้นที่หน้าตัดมาตรฐานของตะแกรงเหล็ก (มม.2/ม.) ขนาด CH ตะแกรงเหล็กที่ใช้แทนเหล็กเส้นธรรมดา เส้นผ่านศูนย์กลาง/ระยะห่าง (มม.)/(ชม.)
524 Ø 10 @ 15
335 Ø 8 @ @ 15
257 Ø 7 @ 15
251 Ø 8 @ 20
201 Ø 8 @ 25
166 Ø 6.5 @ 20